หน้าหลัก >> อ่านวารสารย้อนหลัง >> วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

ชื่อบทความ (ภาษาไทย): ทางเลือกภายใต้ระบบพันธสัญญาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์ ในจ.นครปฐม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ): Choices under Contract Farming System of Organic Farmers in Nakhon Pathom Province
ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย): ภัทรพรรณ ทำดี
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ): Patrapan Tamdee
หน้าบทความ 171-187
คำสำคัญ เกษตรพันธสัญญา, เกษตรอินทรีย์, นครปฐม
คำสำคัญ (ภาษาอังกฤษ) Contract farming, organic farming, Nakorn Pathom

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทางเลือกในการตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับเกษตรกรที่เคยมีประสบการณ์การทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ภายใต้ระบบพันธสัญญาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 21 ครัวเรือน  ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรต่างมีวิธีการจัดการเพื่อให้ตนเองอยู่รอดในระบบพันธสัญญาในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ทั้งการตัดสินใจยุติบทบาทในระบบพันธสัญญาเพื่อปลดแอกตัวเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ และแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด ในขณะที่เกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะปรับตัวเพื่อให้ตนเองอยู่รอดต่อไปในระบบพันธสัญญา โดยพยายามต่อรอง และหาวิธีจัดการกับบริษัทที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งการที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดขึ้นอยู่กับการประเมินฐานทรัพยากรที่ตนมีอยู่ทั้งทรัพยากรในระดับกลุ่ม และทรัพยากรในระดับบุคคล หากต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ในระบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปรับตัว ทั้งในแง่องค์ความรู้ เครือข่าย และกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำเกษตรในระบบอินทรีย์และระบบพันธสัญญา

 

Abstract: This qualitative research aims to explore choices of organic farmers in Nakorn Pathom province in responding to the contract farming system. In-depth interview with 21 households of organic farmers who have experience in organic farming under contract farming system was used in data collecting process.  The research showed that these farmers reacted with the system in different ways. Some farmers decided to give up their role in contract farming to emancipate themselves from the exploitation and tried to find the most beneficial choice, while others tried to adjust to survive by negotiating and handling with the companies exploiting them. How these farmers managed the situation depends on the assessment of their resources, both in groups and at a personal level. In order for the farmers to be self-reliant in such systems, they need to be provided with enough resources in knowledge, networks, and essential rules relating to organic farming and contract farming system.